Samenvatting Huisartsen RampenOpvangPlan (HaROP)

Wat is een HaROP? 

Huisartsen hebben de verantwoordelijkheid onder alle omstandigheden zorg te bieden aan patiënten en passanten. In sommige situaties (incident, ramp, pandemie, …) kan de huisarts dat niet zelfstandig. 

In het HaROP (Huisartsen RampenOpvangPlan) beschrijven we hoe de regionale huisartsen en huis-artsenposten samen de continuïteit van zorg onder bijzondere omstandigheden borgen. Het HaROP is vastgesteld door de ALV van de GHO-GO en door de raad van bestuur van Primair Huisartsenposten. 

De afspraken gelden voor alle huisartsen en huisartsenposten in Utrecht, Gooi en Omstreken. Dit betekent ook dat we ons – in geval van opschaling - conformeren aan besluiten van het crisisteam. 

Hoe is het HaROP opgebouwd? 

Het HaROP bestaat uit twee delen: beleidsdocument en werkdocument. Het beleidsdocument bevat afspraken op hoofdlijn. Het werkdocument bevat praktische zaken zoals procedure alarmering, vergaderagenda crisisteam, contactgegevens, werkwijze evaluatie en taakkaarten. 

Hoe is de crisisstructuur? 

Uitgangspunt is dat we zo lang mogelijk volgens reguliere werkwijzen en verantwoordelijkheden werken. Bij opschaling (= activeren HaROP/crisisorganisatie) zijn er drie coördinerende niveaus: 

Hagro-contactpersoon Elke Hagro heeft een Hagro-contactpersoon en deze een vaste vervanger. Zij coördineren voorbereiding van de Hagro op en maatregelen bij incidenten. Zij zijn ook de linking-pin tussen Hagro en crisisteam. 

Crisisteam

(leden: locatie- en medisch manager HAP, voorzitter GHO-GO, 2 leden Expertteam1).  Heeft regie over crisisbeheersing als het effect de grens van de individuele Hagro overschrijdt. 

Centraal Crisisteam

Wordt geactiveerd als het incident gevolgen heeft voor meerdere HV/HAP-regio’s. Samenstelling: vertegenwoordigers betrokken HV-en, RvB Primair, ondersteuning. 

Opschaling 

Normaal gesproken is de praktijkhouder verantwoordelijk voor continuïteit van zorg. Gebeurt er iets (binnen/buiten de praktijk) met effect op andere praktijken, dan geldt de volgende opschaling: 

Effectgebied incident Verantwoordelijk voor maatregelen Advies/ondersteuning
Eigen praktijk Praktijkhouder Hagro-contactpersoon
Andere praktijk(en) in Hagro Hagro-contactpersoon (Regionaal) crisisteam
Ook buiten eigen Hagro (Regionaal) crisisteam
Meer dan één HAP/HV-regio Centraal crisisteam

Trainen en oefenen 

Om onze rol in geval van crises goed te kunnen vervullen nemen we deel aan trainingen en oefeningen (OTO; opleiden-trainen-oefenen). Dit geldt vooral voor crisisteams en Expertteam en in beperkte mate voor de Hagro-contactpersonen. 

Meer informatie? 

Voor elke huisarts is het goed te weten wie de Hagro-contactpersonen van de eigen Hagro zijn. Bekijk het HaROP ook eens; u vindt dit op de website van de GHO-GO. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Hagro-contactpersoon of een lid crisisteam.